Informace o zpracování osobních údajů společnosti Cheko Travel, s.r.o.

Správce osobních ůdajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je cestovní kancelář Cheko Travel s r.o. IČ 08029792 se sídlem Masarykovo náměstí 729, Mnichovice 251 64 (dále jen „správce“).

Koktaktní údaje správce jsou

Masarykovo náměstí 729, Mnichovice, 251 64, tel. 721 714 248, info@cheko-travel.com

Kategorie osobních údajů, rozsah a účel zpracování

Rozsah, případně seznam zpracovaných osobních údajů, je určený souvisejícími právními předpisy. Vyplývá přímo nebo nepřímo z uzavřené smlouvy o zájezdu, jakož i další smluvní dokumentace nebo je uvedený v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Správce osobní údaje zpracovává v takovém rozsahu, který je nezbytný pro splnění účelu jejich zpracování. Jde zejména o údaje související s totožností či kontaktní údaje t.j. titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo a sken cestovního dokladu, e-mail a telefonní číslo.

Pro marketingové účely Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

■ Identifikační údaje – titul, jméno, příjmení, adresa bydliště;
■ Kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo;
■ Fotografie zážitků zezájezdu, jestliže budou vyhotoveny;
■ Informace o využití produktů a služeb – o jaké služby jste se v rámci naší cestovní kanceláře v minulosti zajímali, informace o využívání klientské zóny apd., přičemž na základě těchto údajů Vám dokážeme doporučit vhodné produkty a služby;
■ Informace ze záznamů telefonických hovorů, e-mailové poštynebo SMS zpráv.

Doba uchovávání údajů

Doba uchování údajů v databázi naší společnosti je 5 let. Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje vymazány, pokud jejich uchovávání nebude vyžadováno ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.

Příjemci údajů

Na zpracování osobních údajů mohou mít k osobním údajům kromě Správce a jeho zaměstnanců přístup i další osoby, které zpracovávají osobní údaje jako zprostředkovatelé. S ohledem na rozsah služeb poskytovaných Správcem se jedná o široký okruh zprostředkovatelů, přičemž může docházet k přenosu osobních údajů i do třetích zemí. Většinou se jedná o země cílových destinací a tranzitních ve smyslu uzavřené smlouvy o zájezdu. Níže jsou uvedeny kategorie zprostředkovatelů:

■ etecké společnosti
■ přepravní společnosti
■ dodavatelé ubytovacích zařízení
■ průvodci
■ ambasády, zastupitelstva
■ spolupracující agentury
■ místní cestovní kanceláře
■ dodavatelé IT služeb
■ dodavatelé účetních služeb
■ advokátní kanceláře
■ orgány veřejné moci
■ další osoby, které poskytují služby pro Správce a zpracovávají osobní údaje jeho jménem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů

Na zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely mohou mít k osobním údajům kromě Správce a jeho zaměstnanců přístup i další osoby. Ti mohou zpracovávat osobní údaje jako zprostředkovatelé. Kupříkladu to mohou být externí společnosti, které spravují IT systémy nebo poskytují jiné služby v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, které byly za tímto účelem písemně pověřené Správcem písemnou smlouvou.

Práva zákazníků

Z nařízení GDPR pro dotyčnou osobu vyplývá právo na

■ přístup ke svým osobním údajům,
■ opravu osobních údajů,
■ vymazání osobních údajů,
■ omezení zpracování,
■ vznesení námitkyproti zpracování,
■ přenositelnost údajů
■ odvolání souhlasuse zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
■ podat stížnost k příslušnému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) budete-li se domnívat, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá organizační a technická opatření, aby zamezil k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně nebo ztrátě a neoprávněnému zpracování, a to zejména:

■ Zabezpečení webové aplikace proti běžným útokům.
■ Zabezpečení přihlášení do webové aplikace heslem a poučení administrátorů o používání silných hesel.
■ Provoz webových stránek na zabezpečeném protokolu HTTPS.
■ Omezení přístupu k osobním údajům jen pro pověřené osoby.

Souhlas pro marketingové účely

Potvrzením tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti cestovní kancelář Cheko Travel, s. r. o., Masarykovo náměstí 729, Mnichovice, 251 64, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311855, IČ: 08029792 jako provozovateli pro marketingové účely pro dobu 5 let v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie ze zájezdu. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.